Programski svet RTV Slovenija podprl boljšo zastopanost invalidskih vsebin v programih

07 Jul Programski svet RTV Slovenija podprl boljšo zastopanost invalidskih vsebin v programih

Programski svet RTV Slovenija je na 5. redni seji dne 7. 7. 2014 (pod točko 5) obravnaval zastopanost invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija. Sprejel je predloge Programskega odbora za invalidske vsebine v programih RTV Slovenija, povzete v sklepu 4 – 1 13. redne seje, z dne 5. 6. 2014 in sicer:

a) programski svet sprejema mnenje SEK, da mora Republika Slovenija okrepiti prizadevanja za enakopraven dostop slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih (v nadaljnjem tekstu: senzornih invalidov) do informacij in komunikacij, posebej še enakopraven dostop do programskih vsebin javne RTV, kar je pomembno tudi za vse več starejših državljanov, ki se srečujejo s pešanjem sluha in vida;

b) programski svet poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi usklajenost zakonodaje, ki ureja enakopraven dostop senzornih invalidov do informacij in komunikacij, zlasti še programskih vsebin RTV Slovenija ter poskrbi za njeno izvajanje;

c) programski svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v državnem proračunu zagotovi znatna sredstva  za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzornim invalidom v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, kot to določa zakonodaja;

d) programski svet zadolži vodstvo RTV Slovenija, da v najkrajšem času pripravi »strategijo enakopravnega dostopa do programov RTV Slovenija«, s čimer bo zagotovilo uresničevanje zakonskih zahtev o dostopu senzornih invalidov do programskih vsebin. Pri tem naj upošteva tudi v letnih načrtih načelo povečevanja obsega programskih vsebin v tehnikah, prilagojenih senzornim invalidom, kot tudi nadgradnjo tehnične platforme, ki bo omogočala uporabnikom ustrezen dostop in odpravljala digitalno ločnico;

e) programski svet zadolži vodstvo, da pripravi program aktivnosti za tehnološko nadgradnjo svojih sistemov, pri čemer naj prednost posveti predvsem čimprejšnji uvedbi sintetičnega bralca   teksta;

f) programski svet zadolži vodstvo, da opredeli tudi tehnične zahteve, ki jih bodo morali upoštevati operaterji in ponudniki storitev, ki distribuirajo programe RTV Slovenija.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.