Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin

22 Jul Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin

Svet za elektronske komunikacije (SEK) je na 5. dopisni seji dne 22. 7. 2015 sprejel Mnenje o enakopravni dostopnosti do programskih vsebin v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija se je z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo invalidom omogočila neodvisno življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja. SEK si prizadeva za uveljavitev konvencije in sprejem vseh potrebnih ukrepov, s katerimi bi Republika Slovenija invalidom zagotovila, da imajo enako kot ostali državljani dostop do informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter invalidom zagotovila uresničevanje pravice do svobodnega izražanja in mnenja, vključno s pravico, da enako kot drugi pridobivajo, sprejemajo ter sporočajo informacije in vsebine s katerokoli obliko sporočanja.

Ti ukrepi niso pomembni le za invalide, ampak tudi za starejše in druge diskriminirane skupine prebivalcev Slovenije, še zlasti pri dostopu do informacij in programskih vsebin. Brez ustreznih prilagoditev in drugih ukrepov te skupine nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev, da bi lahko polno in učinkovito sodelovale in se vključevale v družbo.

Republika Slovenija je že leta 2005 sprejela ukrepe za izboljšanje dostopnosti in določila desetletni rok za izvedbo prilagoditev. Sprejela je tudi prodiskriminacijsko zakonodajo, v skladu s katero bi prilagodite morale biti izvedene do decembra 2015. Po izkušnjah iz tujine bi v desetih letih postopoma lahko izvedli primerne in razumne prilagoditve, s katerimi bi preprečili in odpravili diskriminacijo ter zagotovili enakopravno dostopnost do programskih vsebin.

SEK ugotavlja, da invalidi, starejši in druge diskriminirane skupine nimajo zagotovljene enakopravne dostopnosti do informacij in programskih vsebin. Tik pred iztekom zakonskega roka za izvedbo prilagoditev je stanje dostopnosti slabo. Konvencija o pravicah invalidov, sprejete zakonske obveznosti ter zakonodajni, upravni in drugi ukrepi se uresničujejo prepočasi ali izvajajo le delno, zaradi česar so invalidom kršene temeljne človekove pravice in svoboščine.

Glavni razlog za slabo stanje dostopnosti programskih vsebin je, da Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva niso zagotovili učinkovitega izvajanja zakonodajnih, upravnih in drugih ukrepov za odpravljanje diskriminacije in zagotavljanje enakopravne dostopnosti. Prav tako niso zagotovili učinkovitega nadzora nad izpolnjevanjem sprejetih zakonskih obveznosti ter izvajanjem ukrepov.

Na osnovi podrobnega pregleda stanja ter normativnih in drugih ukrepov, je SEK pripravil vrsto predlogov za državne organe, pooblaščene institucije, ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev in nevladne organizacije, ki so v prilogi Mnenja.

SEK je pozval Vlado in pristojna ministrstva, da pripravijo vse potrebne spremembe in dopolnitve zakonodaje ter sprejmejo vse zakonodajne, upravne in druge ukrepe za preprečevanje in odpravo diskriminacije ter zagotovitev enakopravne dostopnosti do programskih vsebin. Prav tako jih je pozval, da zagotovijo učinkovito spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sprejetih mednarodnih obveznosti, izvajanjem zakonodaje in ukrepov ter doseganjem ciljev.

RTV Slovenija je pozval, da Mnenje preuči in ga upošteva pri strateškem in letnem načrtovanju.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.